RODO


Szanowni Rodzice,

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy prawa o ochronie danych osobowych. Dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest obowiązkiem Przedszkola, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach w tym zakresie.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( zwanym dalej w” RODO”) informujemy, że:
1.Administratorem danych jest Publiczne Przedszkole nr 20 reprezentowane przez dyrektora placówki, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. B. Czecha 8b, tel.: 32 47 62 266 adres e-mail: poczta@pp20.jastrzebie.pl

 

2.Korespondencyjne dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Publiczne Przedszkole nr 20 reprezentowane przez dyrektora placówki , 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. B. Czecha 8b, tel.: 32 47 62 266 adres e-mail: poczta@pp20.jastrzebie.pl


3.Dane osobowe przetwarzamy w celu: - realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c) RODO) wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457), Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159), Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203,ze zm.) - a w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. przetwarzanie wizerunku) dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
4.Dane osobowe udostępniamy organom lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa, a także innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych jednostki .
5.Dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub przez czas określony w instrukcji kancelaryjnej jednostki, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane przez okres wskazany w oświadczeniu lub do czasu cofnięcia zgody.
6.W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7.Osoba, której dane dotyczą posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych , na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
8.Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje : w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
9.Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

 

 

Publiczne Przedszkole nr 20 reprezentowane przez dyrektora placówki , 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. B. Czecha 8b, tel.: 32 47 62 266 adres e-mail: poczta@pp20.jastrzebie.pl dokłada wszelkich starań, aby dla danych osobowych, które pozyskuje w celu realizowania swoich zadań ustawowych oraz statutowych , zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy też dostępem.
Dane osobowe, dla których administratorem jest Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 20, są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO (*)za niezgodne z pierwotnymi celami );

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane , w myśl zasady „minimalizacji danych”;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, a administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, z zastrzeżeniem ,że dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO (*) i wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy RODO(*) w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 20 każdemu pracownikowi, który wypełniając swoje obowiązki służbowe przetwarza dane osobowe osób fizycznych, w tym w szczególności dane uczniów, ich rodziców bądź opiekunów prawnych oraz osób odbierających dziecko, nadaje imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz pobiera oświadczenie o poufności.
__________________________________________________________________________________
(*) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

 

 

W Publicznym Przedszkolu nr 20 reprezentowane przez dyrektora placówki, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. B. Czecha 8b, tel.: 32 47 62 266, adres e-mail: poczta@pp20.jastrzebie.pl (dalej zwanym: administratorem), na podstawie art. 37 pkt. 1 lit. a RODO (*) został powołany inspektor ochrony danych.
Imię i nazwisko IOD: Bernadeta Donder
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie, wysyłając pismo na adres Publiczne Przedszkole nr 20 reprezentowane przez dyrektora placówki , 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. B. Czecha 8b, tel.: 32 47 62 266 adres e-mail: poczta@pp20.jastrzebie.pl lub elektronicznie na adres e-mailowy: iodpusz@wp.pl.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych przez administratora oraz z wykonywaniem przez administratora praw przysługujących im na mocy RODO(*). Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań.

 

Do zadań inspektora ochrony danych należy w szczególności:
a)informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników administratora, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO (*) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

b) monitorowanie przestrzegania RODO(*) , innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO(*);

d) współpraca z organem nadzorczym, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO(*), oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 

__________________________________________________________________________________
(*) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego
Informujemy, że:
1. Administratorem danych uczniów oraz ich rodziców i opiekunów prawnych jest Publiczne Przedszkole nr 20 reprezentowane przez dyrektora placówki , 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. B. Czecha 8b, tel.: 32 47 62 266 adres e-mail: poczta@pp20.jastrzebie.pl
2.Korespondencyjne dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Publicznym Przedszkolu nr 20 im., 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. B. Czecha 8b tel.: 32 47 62 266, adres e-mail: poczta@pp20.jastrzebie.pl
3.Celem zbierania danych jest realizacja zadań statutowych przedszkola o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym oraz dokumentowanie ich przez placówkę.
4.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, a także jeśli dane zostały przekazane na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (00-193) , ul. Stawki 2.
5.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym.
6.Udostępnienie danych osobowych uczniów może nastąpić wyłącznie w takim zakresie, jaki jest wymagany do realizacji zadań nałożonych przepisami prawa na podmioty (organy, instytucje) wnioskujące o udostępnienie danych osobowych uczniów lub może być wprost wyrażone w treści przepisu prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9.Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz przepisami archiwizacyjnymi oraz przepisami wynikającymi z realizacji trwałości projektów finansowanych w ramach funduszy unijnych.

 

Klauzula informacyjna
Informujemy, że:
1.Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poniżej jest Publiczne Przedszkole nr 20 reprezentowane przez dyrektora placówki , 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. B. Czecha 8b, tel.: 32 47 62 266, adres e-mail: poczta@pp20.jastrzebie.pl
2.Korespondencyjne dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Publicznym Przedszkolu nr 20 im., 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. B. Czecha 8b tel.: 32 47 62 266, adres e-mail: poczta@pp20.jastrzebie.pl
3.Celem zbierania danych jest promocja przedszkola i osiągnięć wychowanków na stronie internetowej i w kronice przedszkolnej poprzez umieszczanie wizerunku dziecka oraz osób towarzyszących dziecku, publikowanie informacji o wychowanku w zakresie jego osiągnięć edukacyjnych i sportowych oraz działań podejmowanych przez placówkę.
4.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (00-193) , ul. Stawki 2.
5.Podanie danych jest dobrowolne i służy do upowszechniania działań przedszkola. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe upowszechnianie uczestnictwa wychowanka w działaniach promocyjnych przedszkola.
6.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą osoby odwiedzające stronę internetową przedszkola oraz przeglądające kronikę przedszkolną.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia strony internetowej placówki oraz prowadzenia kroniki.

 

Inspektor Ochrony Danych - Bernadeta Donder

e- mail: iodpusz@wp.p