RODO


Szanowni Rodzice,

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy prawa o ochronie danych osobowych. Dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest obowiązkiem Przedszkola, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach w tym zakresie.

 

Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego
Informujemy, że:
1. Administratorem danych uczniów oraz ich rodziców i opiekunów prawnych jest Publiczne Przedszkole nr 20 reprezentowane przez dyrektora placówki , 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. B. Czecha 8b, tel.: 32 47 62 266 adres e-mail: poczta@pp20.jastrzebie.pl
2.Korespondencyjne dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Publicznym Przedszkolu nr 20 im., 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. B. Czecha 8b tel.: 32 47 62 266, adres e-mail: poczta@pp20.jastrzebie.pl
3.Celem zbierania danych jest realizacja zadań statutowych przedszkola o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym oraz dokumentowanie ich przez placówkę.
4.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, a także jeśli dane zostały przekazane na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (00-193) , ul. Stawki 2.
5.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym.
6.Udostępnienie danych osobowych uczniów może nastąpić wyłącznie w takim zakresie, jaki jest wymagany do realizacji zadań nałożonych przepisami prawa na podmioty (organy, instytucje) wnioskujące o udostępnienie danych osobowych uczniów lub może być wprost wyrażone w treści przepisu prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9.Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz przepisami archiwizacyjnymi oraz przepisami wynikającymi z realizacji trwałości projektów finansowanych w ramach funduszy unijnych.

 

 

Klauzula informacyjna
Informujemy, że:
1.Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poniżej jest Publiczne Przedszkole nr 20 reprezentowane przez dyrektora placówki , 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. B. Czecha 8b, tel.: 32 47 62 266, adres e-mail: poczta@pp20.jastrzebie.pl
2.Korespondencyjne dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Publicznym Przedszkolu nr 20 im., 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. B. Czecha 8b tel.: 32 47 62 266, adres e-mail: poczta@pp20.jastrzebie.pl
3.Celem zbierania danych jest promocja przedszkola i osiągnięć wychowanków na stronie internetowej i w kronice przedszkolnej poprzez umieszczanie wizerunku dziecka oraz osób towarzyszących dziecku, publikowanie informacji o wychowanku w zakresie jego osiągnięć edukacyjnych i sportowych oraz działań podejmowanych przez placówkę.
4.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (00-193) , ul. Stawki 2.
5.Podanie danych jest dobrowolne i służy do upowszechniania działań przedszkola. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe upowszechnianie uczestnictwa wychowanka w działaniach promocyjnych przedszkola.
6.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą osoby odwiedzające stronę internetową przedszkola oraz przeglądające kronikę przedszkolną.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia strony internetowej placówki oraz prowadzenia kroniki. 

Inspektor Ochrony Danych - Bernadeta Donder

e- mail: iodpusz@wp.p